top of page

Sales admin (ธุรการฝ่ายขาย)

Responsibilities

  • จัดทำงานเอกสารด้านงานขาย, หนังสือมอบอำนาจ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  • จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆเช่นใบเสนอราคา,ยายืม,ยาเปลี่ยน,ยาบริจาค เป็นต้น

  • สรุปและส่งยอดขายในแต่ละวัน (Sales report)

  • ส่ง Report และสรุปค่าใช้จ่ายส่งบัญชี

  • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสต๊อกสินค้า ลงคอมพิวเตอร์

  • จัดทำค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ฝ่ายขาย

 

Qualification

  • จบปริญญาตรี   สาขาบริหาร, อื่น ๆ ที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • ประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 3 ปี

Skills

  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

bottom of page